Puja at Rameswaram

Rameshwaram- Rudrabhishek Puja
Rameshwaram - Shani Dosh Nivaran Puja & Homam/Hawan