Puja in MuktiDham (Nashik)

Mukti Dham - Ram Abhishek
Mukti Dham - Rudra Abhishek